El registre a la newsletter s'ha completat satisfactòriament
TERMES I CONDICIONS DE LA TARGETA I PROGRAMA “JÚLIA BEAUTY CLUB”

De conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu 679/2016 General de Protecció de Dades, La Llei 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i les normatives de desenvolupament que puguin substituir-les o complementar-les, aquest Document regula el compliment del deure informació de Perfumeria Júlia S.A. davant dels seus clients així com els termes i condicions que regiran l'obtenció, funcionament i utilització pel Client de la targeta Júlia Beauty Club en endavant “la targeta”, a les botigues o a través del web www.perfumeriaJúlia.es

RESPONSABLE DE LES CONDICIONS D'ÚS
  • Identitat: PERFUMERIA JÚLIA S.A.
  • Direcció: Avenida Puigcerda Nº7 “el Pla” 08185 Lliça de Vall
  • Telèfons: +0034 902 932 033 o +00376 892 200
1. Sobre el Client:

Us informem que les dades que hem demanat de vostè a través del formulari d'Alta al Club són obligatòries, us permetran poder accedir als avantatges i beneficis de la targeta/Programa de Fidelització Júlia Beauty Club. Perfumeria Júlia S.A. no tramitarà la seva alta com a client si no ens proporciona les dades requerides o si les que ens subministra al formulari d'Alta són incorrectes o incomplets. Perfumeria Júlia S.A. és la propietària dels drets de les marques, els logotips, els textos, l'arquitectura general, les imatges i els gràfics de la Targeta, i de manera més general, del conjunt del Programa i dels seus diferents suports.

2. Condicions particulars de la targeta Júlia Beauty Club i contingut del Programa de Fidelització de Perfumeria Júlia.

Vostè en subministrar de forma voluntària i conscientment les seves dades a través del corresponent formulari d'alta al lloc web o botigues físiques, com ara nom i cognoms, DNI o passaport, telèfon mòbil, email, adreça postal i data de naixement, tindrà accés a els descomptes, regals i sorteigs que s'estableixin o publiquin a cada moment de conformitat amb la legislació vigent. La targeta Júlia Beauty Club és propietat de Perfumeria Júlia S.A. Aquesta targeta és nominativa, estrictament personal i no la pot cedir el client, ni a títol gratuït ni a títol onerós. En cas de cessió o ús no autoritzat pel client, Júlia retirarà al client aquesta condició. Poden ser titulars de la targeta totes aquelles persones físiques de més de 16 anys. Els menors de 16 anys necessitaran autorització expressa del seu representant legal, i serà necessària la signatura autoritzada del mateix. La targeta Júlia Beauty Club és una targeta de fidelització amb accés a descomptes, no és una targeta de crèdit o dèbit, ni un altre mitjà de pagament. Queden prohibides l'acumulació de les compres en un moment posterior a la realització.

2.1. Targeta Júlia Beauty FUN:

És un programa de punts aplicable a aquell client que porti un històric de compra de productes acumulat durant els darrers 18 mesos, amb un consum menor de 500€. Aquest programa li atorga al client els beneficis següents* o avantatges: Continguts especialitzats, accés a revista, accions avant premier i les seves compra acumularan un saldo acumulat de l'1.5% de totes les compres.

2.2. Júlia Beauty Club FRIEND:

És un programa de punts aplicable a aquell client que porti un històric de compra de productes acumulat durant els darrers 18 mesos, amb un consum comprès entre 500 i 1000€. Aquest programa li atorga al client els beneficis següents* o avantatges: Continguts especialitzats, accés a revista, accions avant premier i les seves compra acumularan un saldo acumulat de l'1.5% de totes les compres, afegint un Regal de 5€ per al seu aniversari, descomptes del 20% a Beauty Space, 1 enviament gratuït cada any sense import mínim i assistència a esdeveniments VIP organitzats a Júlia.

2.3. Júlia Beauty Club AMBASSADOR:

És un programa de punts aplicable a aquell client que porti un històric de compra de productes acumulat durant els darrers 18 mesos, amb un consum menor d'entre 1001 i 3000€ o més import. Aquest programa li atorga al client els beneficis següents* o avantatges: Continguts especialitzats, accés a revista, accions avant premier i les seves compra acumularan un saldo acumulat de l'1.5% de totes les compres, afegint un Regal de 5€ per al seu aniversari, descomptes del 20% a Beauty Space, 1 servei de neteja facial gratis, enviaments gratuïts a qualsevol lloc web de Júlia cada any, sense import mínim i assistència a esdeveniments VIP organitzats a Júlia.

Us informem que els punts generats després de les compres caduquen en complir 18 mesos a partir de la data de la seva generació (des de l'última data de compra que va generar els punts). Els punts adquirits en la compra d'un article es descomptaran del vostre compte com a client si retorna l'article adquirit en el termini indicat a la política de devolucions de la companyia una vegada produïda la compra. A més, us informem que es produirà un descens de categoria si el client no ha assolit el nivell de despesa mínima necessària de compra en els últims 18 mesos.

*Estan obligats a complir tots els beneficis: Cap dels regals o productes són de compliment obligatori i està subjecte a dates de campanya i fins a esgotar existències i poder ser refet amb un regal igual o similar en valor percebut. En valor al seu programa Beauty Club, Perfumeria Júlia vetllarà per complir al 100% aquestes condicions.

Quins tipus de clients en queden exclosos?

Els clients amb compres per a empreses, detectades com a majorista o possibles revendes a internet seran bloquejades per l'operador que gestiona l'operativa del programa de fidelització eliminant qualsevol dada vinculada a aquesta i suprimint els saldos acumulats del compte.

Nota: Aquest Programa de Punts pot ser modificat per Perfumeria Júlia S.A. anualment mitjançant comunicació efectuada al client a través de qualsevol mitjà admès en dret.

La targeta Júlia Beauty Club té una validesa indefinida. Això, no obstant, us informem que qualsevol de les parts poden en qualsevol moment cancel·lar aquest Programa Júlia Beauty Club prèvia notificació a l'altra part d'acord amb els requisits establerts per Júlia en cada moment. En cas de pèrdua i sostracció de la targeta, el client assumeix aquesta responsabilitat en exclusiva, tenint l'obligació de comunicar aquesta incidència a Perfumeria Júlia S.A. trucant al telèfon 0034 902 932 033 o 00 376 892 200, a través de www.perfumeriaJúlia.es, o directament a la botiga de Perfumeria Júlia S.A. En aquest cas, Perfumeria Júlia S.A. podrà facilitar o no al client una targeta nova. En cas afirmatiu, Perfumeria Júlia S.A. respectarà al client els beneficis acumulats amb la targeta anterior.

Els descomptes, beneficis i/o regals que es generin per l'ús de la targeta abans ressenyats al Programa de Punts Júlia Beauty Club mai seran bescanviables per diners en metàl·lic. Els beneficis obtinguts caducaran en la data indicada. Tots els avantatges de la targeta són redimibles a qualsevol de les botigues Júlia, i no són acumulables a altres promocions a excepció que així s'indiqui en el moment de vigència de les mateixes. Els descomptes es podran bescanviar a Espanya, Andorra i els diferents llocs web. La utilització de la targeta pel Client implica l'acceptació de les presents Condicions amb respecte a la legislació espanyola vigent a cada moment. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de les presents Condicions es dirimirà als Jutjats i Tribunals de Madrid, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre al client.

3. Protecció de dades de caràcter personal:

(i) Gestió dels serveis i avantatges que conté el Programa de Fidelització Júlia Beauty Club.

(ii) Realització d'enquestes de satisfacció i/o qualitat relacionades amb el desenvolupament del present Programa de Fidelització.

(iii) Enviament de comunicacions comercials i/o promocions per qualsevol mitjà (inclosos mitjans electrònics), que es considerin d'interès per Perfumeria Júlia S.A. per a millor desenvolupament del Programa de Fidelització, així com del seu perfil com a client.

(iv) Estudi, anàlisi i gestió de les operacions realitzades amb la targeta Club per a elaboració, segmentació i millora del seu perfil de Client, així com del seguiment comercial de les operacions realitzades amb Júlia, a fi de concretar, determinar i millorar les accions i ofertes comercials dels productes que li siguin remeses durant el desenvolupament del Programa de fidelització de Júlia Beauty Club. La base jurídica per al tractament de les vostres dades prové de la signatura del present Document (contracte), en el qual vostè com a interessat és part, entrant a formar part del Programa de Fidelització Júlia Beauty Club, així com en l'interès legítim de Júlia per a conèixer l'impacte que provoquen els seus productes als seus clients millorant les ofertes realitzades als clients que formen part del Club, i al consentiment exprés de l'interessat per ingressar al Programa de Fidelització Júlia Beauty Club.

Us informem que les dades personals que ens facilita al formulari d'alta o Butlletí d'inscripció al Club Júlia Beauty Club podran ser cedides a tercers vinculats al present Programa de Fidelització quan sigui necessari per complir les finalitats del tractament. Igualment, vostè com a interessat sempre podrà sempre exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades personals, limitació del tractament de les dades, oposició al tractament i oposició a ser objecte de l'elaboració de perfils, mitjançant sol·licitud adreçada a: Perfumeria Júlia S.A. - DPO: protecciondedades@perfumeriaJúlia.es, a Avinguda Puigcerdà Nº7 Polígon industrial “el Pla” 08185 Lliça de Vall. Per a l'exercici dels drets esmentats, us informem que podeu obtenir el model de sol·licitud en format paper a qualsevol de les botigues Júlia o bé descarregar-lo en format electrònic a través del web www.perfumeriaJúlia.es a l'enllaç:

Accés a documents per a la reclamació dels seus drets:

Descarregar document PDF Dret d'accés >>

Descarregar document PDF Dret de Supressió >>

Descarregar document PDF Dret de Limitació >>

Descarregar document PDF Dret de Rectificació >>

Perfumeria Júlia S.A. ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa legalment requerides per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos al fet que estan exposats. No obstant això, Perfumeria Júlia S.A. no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'accés i/o ús no autoritzat a aquestes dades per part de tercers com a conseqüència d'atacs informàtics. De la mateixa manera, el client autoritza Perfumeria Júlia S.A. perquè pugui procedir a l'enregistrament de les converses telefòniques efectuades al Servei d'Atenció al Client a través del número 902 932 033 o +00 376 892 200, a fi de garantir un millor desenvolupament del present Programa de Fidelització.

En compliment del deure d'informació posem en el vostre coneixement que les operacions de tractament de les vostres dades estan contingudes al web de Júlia.

Amb la signatura i/o acceptació expressa del present Document, vostè com a client consenteix el tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans expressades i accepta el contingut de les Condicions del present Programa de Fidelització.