Aconsegueix un regal per les teves compres en cosmètica solar. Fins a finalitzar existències. Veure productes >>
El registre a la newsletter s'ha completat satisfactòriament

Condicions i termes de venda

SOBRE AQUESTES CONDICIONS I TERMES

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre PERFUMERIA JÚLIA S.A. amb NRT A-700534V i domicili fiscal en Avinguda Carlemany 115 AD700 Escaldes-Engordany, Andorra (d'ara endavant, "Perfumeria Júlia") i els tercers (d'ara endavant, "Usuaris" o “Vostè”) que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes (d'ara endavant, “Productes”) a través de la botiga online oficial de Perfumeria Júlia (https://www.perfumeriajulia.ad, d'ara endavant la "Botiga"). Aquestes condicions i termes, juntament amb la seva Confirmació de Comanda, constitueixen el contracte entre Perfumeria Júlia i Vostè per al subministrament de Productes. No seran aplicables cap altres condicions o termes. El contracte no pot modificar-se, tret que, ja sigui per escrit o per correu electrònic, Perfumeria Júlia accedeixi a modificar-ho.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de manera diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que es disposa en aquestes Condicions i Termes , i deurà així mateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Perfumeria Júlia, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.
Per a poder realitzar una comanda deurà Vostè tenir 18 anys com a mínim.

PRODUCTES i PREUS

Perfumeria Júlia es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Perfumeria Júlia podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts a la Botiga, entenent-se que tret que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que es disposa en les presents Condicions i Termes. Així mateix, Perfumeria Júlia es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.
Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. No obstant això, cal puntualitzar que els productes artesanals poden sofrir lleugeres variacions pròpies del procés manual de fabricació. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen a la Botiga. Els preus indicats a la Botiga són en Euros inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.
Als Productes adquirits a través de la Botiga en línia no li són aplicable el “ Tax Free”.

SUBMINISTRAMENT I PAGAMENT DELS PRODUCTES

L'usuari que adquireixi un producte a través de la botiga haurà de fer el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la botiga en línia.
Qualsevol comanda realitzada a la pàgina web de Perfumeria Julia haurà de ser abonada de forma immediata abans de la confirmació de la seva comanda sota les formes de pagament disponibles. En la major brevetat i en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores laborals, Perfumeria Julia enviarà un correu electrònic a l'usuari confirmant-li la compra.
D'acord amb l'Article 18, Del Reial decret 403/2020, del 14 de Març de 2.020, els operadors de transport, tenen la consideració d'OPERADOR CRÍTIC DE SERVEIS ESSENCIALS. Per tant en estat d'alarma es veuran obligats a prendre les mesures necessàries per a assegurar la prestació de Serveis. En aquest sentit és prioritària el LLIURAMENT de tots els enviaments amb destinació, HOSPITALS, CENTRES DE SALUT, FARMÀCIES i fins i tot domicilis particulars, que CONTINGUIN PRODUCTES NECESSARIS PER A LA SALUT DE LES PERSONES.
Perfumeria Júlia arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte de compravenda, entenent-se com a tals la Comanda de l'Usuari i la Confirmació de la Comanda. Aquests documents estaran redactats en llengua espanyola.
La Confirmació de la Comanda enviada per Perfumeria Julia no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra.
Els preus dels articles s'especifiquen en cada fitxa de producte. Perfumeria Júlia es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, i en aquest cas el preu vàlid serà el de la data en la qual es va efectuar la compra en línia.
Encara que Perfumeria Júlia farà tots els esforços possibles per a subministrar-li els Productes enumerats en la seva Confirmació de Comanda, pot haver-hi ocasions en les quals li sigui impossible subministrar tals Productes degut, per exemple, al fet que aquests Productes ja no es fabriquin, no estiguin disponibles o que li sigui impossible aconseguir del fabricador o distribuïdor els Productes o algun dels seus components.

DRET DE DESISTIMENT

L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Perfumeria Júlia a través del correu electrònic en la següent adreça: info@perfumeriajulia.es i desistir de la compra en un termini no superior a catorze (14) dies hàbils, comptats a partir de la recepció dels Productes. Els Productes hauran d'enviar-se una vegada que hagi sol·licitat la recollida a través de “el meu compte” de la pàgina www.perfumeriajulia.ad i hagi estat autoritzada conjuntament amb una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, sent a càrrec de l'Usuari o comprador les despeses de devolució del Producte, inclòs el transport, les taxes, aranzels i altres impostos que puguin reportar-se a conseqüència de la devolució.
No es pot exercir el dret de desistiment quan els productes hagin estat oberts, usats o no es tornin al seu embalatge original i estiguin en perfecte estat.

Formulari del dret de desistiment

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

Una vegada realitzada la compra, Perfumeria Júlia admet canvis i devolucions dels Productes, excepte en el cas que els Productes siguin defectuosos, o quan per l'Usuari es produeixi el desistiment conforme amb el procediment fixat en aquestes Condicions i Termes.
La devolució ha de tenir lloc durant els 15 dies següents a la data de confirmació de la compra. Tots els Productes a retornar han d'estar en el mateix estat en què es van lliurar, amb l'embalatge original i etiquetes. Perfumeria Júlia determinarà si els productes es troben en les mateixes condicions originals quan siguin retornats. Els articles que siguin retornats incomplets, espatllats, danyats, deteriorats o bruts no seran reemborsats.
En els casos en els quals no es compleixin totes les condicions de devolució, Perfumeria Júlia no podrà acceptar la devolució i informarà d'això a l'Usuari per correu electrònic. Els articles rebutjats quedaran a la disposició del client durant 2 mesos, podent-los passar a recollir amb previ avís per la Perfumeria Júlia (Av. General Mitre núm. 15, 08017 Barcelona) o sol·licitar el seu enviament assumint prèviament tots els costos del nou lliurament.
Les despeses d'enviament associats a la devolució (inclosos aranzels, taxes de duanes i similars) seran assumits per l'Usuari.
En cas de lliurament d'un producte defectuós, Perfumeria Júlia farà tot el possible per a reemplaçar el producte per un altre igual o similar. Una vegada que hagin estat comprovats la correcta execució de la devolució i el respecte dels termes i les condicions de devolució, Perfumeria Júlia procedirà a activar els mecanismes de substitució o reemborsament. Si el client no desitja que se li reemplaci el producte i opta pel reemborsament, l'abonament de l'import corresponent a la devolució es realitzarà en la mateixa modalitat amb la qual el client va realitzar el pagament. Una vegada donada l'ordre per Perfumeria Júlia, l'abonament efectiu serà responsabilitat exclusiva de la seva entitat bancària. En cas de pèrdua, mal dels Productes o retard de l'enviament, la responsabilitat serà de l'empresa de transport i regiran els Termes i Condicions de Transport, quedant eximida Perfumeria Júlia de qualsevol responsabilitat enfront de l'Usuari.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@perfumeriajulia.es

SERVICIO D’ ENTREGA A DOMICILI

L'àmbit territorial és Espanya peninsular. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.
El servei de lliurament de Perfumeria Júlia es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se serviran comandes en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents. El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició dels Productes, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament. Les despeses corresponents a aranzels i duanes no estan inclosos en el preu dels Productes i, en cas d'haver-los, seran abonats per l'Usuari.
El client es compromet a facilitar una adreça en la qual el lliurament de la comanda pugui efectuar-se dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d'incomplir amb aquesta obligació, PERFUMERIA JÚLIA S.A. no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o la impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada.
Les despeses d'enviament inclouen l'assegurança específica oferta pel transportista. En cas de pèrdua o deterioració podrà correspondre a l'Usuari una indemnització. Tal indemnització estarà sotmesa a la corresponent reclamació per part de Vostè a Perfumeria Júlia i de Perfumeria Júlia a l'empresa responsable de l'enviament i serà efectiva només en cas d'una resposta de tal empresa assumint la responsabilitat per la pèrdua o deterioració i el pagament efectivament realitzat per aquesta última en concepte d'indemnització concorde a les condicions de l'assegurança inclosa en els seus serveis.

APADRINA ALS TEUS AMICS

A través del camp “codi apadrinat” un nou usuari podrà incloure al registre i/ zona de pagament, el codi de cupó del seu padrí i aconseguir fins a 8€ per a ell i el seu padrí. Aquest cupó es bescanviarà de forma immediata a través del carret de la compra del lloc web.

Només serà vàlid el primer usuari que aconsegueixi el registre de tots els convidats, per així atorgar un guany total de fins a 8€ màxim. La recompensa s'emetrà 1 dies després del registre del teu fillol. No hi ha mínim de compra associat a aquesta campanya. Perfumeriajulia.es es reserva el dret de validar o no el registre en cas de frau o errors de validació.

Només és vàlid per a tots aquells usuaris que s'hagin registrat al lloc web, i hagin donat el seu consentiment exprés per formar part del beauty club by Júlia.

Tots aquells usuaris que ja estan registrats només poden realitzar l'acció de convidar amics, mai no podran ser apadrinats. L'acció de convidar amics es pot realitzar per qualsevol canal, ja que només n'hi ha prou amb reenviar, esmentar o disposar del codi del teu padrí.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en aquests, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Perfumeria Júlia o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en aquestes.
Tret que fos autoritzat per Perfumeria Júlia o en el seu cas pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d'aquests.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola i estan a disposició de qualsevol organisme regulador del país o comunitat autònoma. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat des d'on determini l'organisme més capacitat per a aquestes decisions , sempre dins del país on es produeix la publicitat i venda de producte.

Mesures relacionades amb la venda de productes:

Afectats els comerços físics i online, l'article 21 Reial decret llei estableix que, durant l'estat d'alarma o les seves possibles pròrrogues, s'interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, be presencial o be online, reprenent-se en el moment en què perdi la vigència aquest estat d'alarma. Si bé la redacció d'aquest precepte pot resultar una mica confusa, el preàmbul del Reial decret llei aparentment motiva aquesta mesura en el dret legal de desistiment dels consumidors respecte de productes adquirits, el termini dels quals actualment previst és de catorze dies naturals. Sense perjudici de l'anterior, no resulta descartable que es produeixin conflictes interpretatius en el supòsit d'ampliació convencional del termini indicat (pràctica bastant freqüent tant en la venda presencial com en el canal online) i fins i tot a l'efecte del còmput de terminis en cas de les devolucions derivades del règim legal de garantia en la compra de productes defectuosos o quan es tracti de garanties comercials compromeses pel venedor.

PLATAFORMA ODR - Solució de litigis en Línia:

Perfumeria Júlia disposa a causa de la resolució extrajudicial de conflictes conforme a l'articulo 14 del reglament UE 524/2013 d'un enllaç directe a la plataforma: ENLLAÇ A PLATAFORMA ODR, per a oferir la via de solució directa a organismes oficials.