Llueix un cos sa! Cuida la teva pell amb la millor selecció i emporta't de regal* el NOU SKIN UNIFY Descobreix >>
El registre a la newsletter s'ha completat satisfactòriament

1 - RESPONSABLE DEL FITXER DE DADES

La informació facilitada per l'USUARI a través de qualsevol dels formularis de la site web o per e-mail, serà inclosa en el fitxer responsabilitat Júlia España Perfums, S. A. amb CIF: A-22220396 i domicili fiscal en Avinguda Puigcerdà Nº7 Polígon industrial “el Pla” 08185 Lliçà de Vall, Barcelona, Catalunya, Espanya. Per a qualsevol consulta sobre el tractament de dades, dubtes o cancel·lació dels mateixos l'usuari pot contactar per a donar de baixa les seves dades a info@perfumeriajulia.es

2 - FINALITAT DEL TRACTAMENT

L'EMPRESA tractarà la informació facilitada per l'USUARI amb diferents finalitats que es detallen a continuació:
- Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre L'EMPRESA i l'USUARI.
- Prestar els serveis sol·licitats per l'USUARI.
- Gestionar, administrar, prestar, ampliar, adequar i millorar els serveis als quals l'USUARI hagués decidit subscriure's o donar-se d'alta.
- Realitzar estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats.
- Enviar informació requerida per l'USUARI i per a la qual prèviament ha donat el seu consentiment ja sigui en el procés de registre o de compra, (informació comercial, notícies, articles informatius, Júlia Card etc).
L'USUARI consent el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites, sense perjudici del dret que li assisteix de revocar aquest consentiment a través d'un correu electrònic a l'adreça info@perfumeriajulia.es identificant-se com a USUARI de la SITE WEB i concretant la seva sol·licitud.

3 - CONSERVACIÓ DE LES DADES

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.
Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals serà de 10 anys des que el client hagi deixat de ser client actual de la companyia. Dades dels subscriptors per e-mail o formularis de la SITE WEB: Des que l'usuari es subscriu fins que es dóna de baixa. Dades dels subscriptors per e-mail o formularis externs: Des que l'usuari es subscriu fins que es dóna de baixa o es presta el servei.

4 - EXERCICI DE DRETS

L'USUARI podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un correu electrònic a l'adreça info@perfumeriajulia.es, identificant-se com a USUARI i concretant la seva sol·licitud indicant una adreça de correu electrònic per a l'atenció d'aquestes sol·licituds.

5 - COMPROMISOS DE L'USUARI

L'USUARI garanteix que és major de 18 anys i que la informació facilitada és exacta i veraç. L'USUARI es compromet a informar L'EMPRESA de qualsevol modificació que sofreixi la informació facilitada a través d'un correu electrònic a l'adreça info@perfumeriajulia.es, identificant-se com a USUARI i concretant la informació que hagi de ser modificada.
Així mateix, l'USUARI es compromet a guardar les claus i codis d'identificació en secret i a informar en la major brevetat de temps a l'EMPRESA en cas de pèrdua, sostracció o accés no autoritzat. En tant no es produeixi aquesta comunicació, L'EMPRESA quedarà eximida de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut per tercers no autoritzats de tals contrasenyes i codis identificatius.

6 - DADES FACILITADES PER L'USUARIO

En cas que l'USUARI faciliti dades personals de terceres persones amb qualsevol finalitat, garanteix haver informat prèviament els afectats i haver obtingut el seu consentiment per a la comunicació de les seves dades a l'EMPRESA.
L'USUARI garanteix que els afectats són majors de 18 anys i que la informació facilitada és exacta i veraç. L'EMPRESA contrastarà el consentiment d'aquests afectats a través d'un primer correu electrònic amb contingut no comercial en el qual se sol·licitarà la verificació del consentiment atorgat en el seu nom per l'USUARI a l'adreça info@perfumeriajulia.es
En cas que es derivin responsabilitats per un incompliment d'aquestes condicions per part de l'USUARI, haurà de respondre de les conseqüències d'aquest incompliment.

7 - MESURES DE SEGURETAT

L'EMPRESA ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.
No obstant això, l'USUARI ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

8 - CONFIDENCIAL I CUSTÒDIA DOCUMENTAL

Secret professional.
Els professionals que treballen en L'EMPRESA i que tinguessin algun tipus d'intervenció en els serveis prestats a l'USUARI, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit per raó de la seva professió. La informació subministrada per l'USUARI tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis prestats des de l'EMPRESA. L'EMPRESA s'obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'USUARI, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

Custòdia documental.
Amb l'objectiu de preservar i garantir la confidencialitat, L'EMPRESA es compromet a destruir tota la informació confidencial a la qual per raó d'una prestació de serveis hagi tingut accés una vegada transcorreguts 90 dies des de la finalització del servei, tret que existeixi una obligació legal per a la seva conservació. Si l'USUARI desitja conservar l'original o una còpia d'aquesta informació, haurà d'imprimir-la o guardar-la pels seus propis mitjans o acudir a la seu de l'EMPRESA per a recollir-la abans de la seva destrucció.

Dret a l'Accés (Art. 15)

L'usuari pot sol·licitar al responsable del tractament de dades la confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen, com ara:

  • · Objecte del tractament

  • · Categories de dades personals tractades

  • · Destinataris o categories de destinataris als quals van ser comunicats aquests dades

  • · L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, lògica aplicada i conseqüències.

Dret a la Rectificació (Art. 16)

L'interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin, tenint en compte els fins del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets.

Dret a l'Oblit o Supressió (Art. 17)

L'usuari interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, ja sigui quan l'interessat s'oposi al tractament, quan les dades personals hagin estat tractats il·lícitament o quan ja no siguin necessaris per al fi amb el qual van ser recollits.

Dret a la Portabilitat (Art. 20)

L'usuari tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable de tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

Dret a l'Oposició (Art. 21)

L'interessat té dret d'oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d'un tractament, inclosa l'elaboració de perfils.